Youth Arts in the Parks Summer Camp Registration Form - Kreyol

Main Page Content

Pwogram Atistik pou Jenn yo nan Pak

(Youth Arts in the Parks)

Yon Eksperyans Atistik ki aksesib pou "Tout Timoun Sanzeksepsyon"

Fòm Enskripsyon pou Kan Ete Aktivite Atistik

Se pou konplete yon fòm anrejistreman anvan dat limit la pou chak elèv k ap patisipe nan pwogram lan.

Peman sou entènèt dwe fèt nan plen pou sekirize enskripsyon an.


 

POU KI MOUN: Timoun ak jenn ki gen andikap ak sa ki pa gen andikap, de 6 a 17 tan*
*nou envite jenn ki gen andikap e ki gen jiska 22 zan daj

KI SA LI YE: Amize w, fè zanmi, fè aktivite atistik, itilize imajinasyon w!
Chak jou jenn yo ap patisipe nan aktivite leza vizyèl, mizik, dans/fizik, teyat, yoga ak espò.

KI KOTE:  WILD LIME PARK: 14751 Hammocks Boulevard, Miami, FL 33196

DAT:

  • Sesyon 1:  12 jen - 30 jen, 2017
  • Sesyon 2:  10 jiyè - 28 jiyè, 2017

JOU / EDTAN: lendi-vandredi, 8 è nan maten – 6 è nan aswè


Konsènan Pworgram La: Pwogram Atistik pou Jenn yo nan Pak la prezante pa Miami-Dade County Depatman Zafè Kiltirèl ak Miami-Dade County Depatman Pak, Rekreyasyon ak Espas Ouvè Sèvis Andikap, an kolaborasyon ak Atizay pou Aprantisaj/Miami (Arts for Learning/Miami). Kan Ete Pwogram Atistik pou Jenn yo nan Pak se yon kan leza enklizif, sosyalman-oryante pou timoun oswa jèn ki gen andikap ak timoun oswa jèn ki pa gen andikap. Timoun nan kan ete a ap patisipe nan yon pwogram amizan ak edikasyonel kap anseye diferan disiplin leza epi tou ekspresyon kreyatif atizay nan yon anviwònman sosyal enklizif. Enstriksyon an dirije pa atis pwofesyonèl/pwofesè atizay, enstriktè sètifye ak ekspè nan sektè andikap. Timoun oswa jenn yo pa bezwen-gen eksperyans nan okenn pwogram atizay, mizik, dans, teyat oswa ekspresyon kreyatif pou yo patisipe nan kan ete a.

Enskripsyon: Enskripsyon sou entènèt ap kòmanse 2 me 2017. Denye dat limit pou remèt tout fòm enskripsyon yo se madi, 23 me, 2017. Tout peman dwe fèt sou entènèt nan plen pou sekirize enskripsyon an.

Frè pwogram lan:

Yon Sesyon 3 semen:

  • Premye pitit - $200 pou chak sesyon (chaq sesyon egal 3 semen), Frè oswa Sè - $100 pou chak sesyon.
    Sesyon 15 jou-plen, chemiz AKI, materyèl ak pwomnad: se yon valè konbine nan plis pase $1,000!

De sesyon 3 semen, si enskripsyon pou tout sesyon yo fet an menm tan:

  • Premye pitit - $300, Frè oswa Sè - $200.
    Sesyon 30 jou-plen, chemiz AKI, materyèl ak pwomnad: se yon valè konbine nan plis pase $2,000!

Plas yo limite! Enskripsyon ap aksepte sou yon baz premye-vini, premye-sèvi. Soumisyon yon fòm enskripsyon pa garanti yon plas nan pwogram lan. Lè pwogram la fin rive nan kapasite, moun an plis ki soumèt fòm enskripsyon ap gin non yo ajoute sou yon lis datant.


Pou Enskri: Tanpri ranpli fòm enskripsyon ki anba-a anvan dat denye limit la epi tou fè peman an plen sou entènèt pou chak timou/jenn kap patisipe nan pwogram la.

Nan yon semèn apre soumèt fòm ki anba a, ou pral resevwa yon imel swiv-up soti Arts for Learning ak enstriksyon sou kòman yo fè peman sou entènèt ou atravè PayPal.  Se fòm enskripsyon ki ranpli okonplè epi ki soumèt ak peman sou entènèt an plen sèlman kap aksepte pou enskripsyon.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte: Janet Evans nan Atizay pou Aprantisaj/Miami (Arts for Learning/Miami) nan (305) 576-1212 Ext. 30 / Janet@A4LMiami.org oswa vizite sit wèb Miami-Dade County Depatman Zafè Kiltirèl Pwogram Atistik pou Jenn yo nan Pak


 

Èske pitit ou te deja patisipe nan Pwogram Atistik pou Jenn yo nan Pak pandan sezon prentan oswa sezon otòn?
XXX-XXX-XXXX